สร้างส่วนหัวข้อหลักให้กับเว็บ

XHTML สามารถไล่ระดับหัวข้อลงไปได้ 6 ระดับเรียงตามความสำคัญลดหลั่นกันลงไป

การเขียน บอกหัวข้อของเนื้อหาในหน้าเว็บ

1.ในส่วนของ body ของหน้าเว็บ XHTML พิมพ์ <hn> โดยที่ n คือตัวเลข 1 ถึง 6 ตัวใดตัวหนึ่ง ที่ใช้ในกบอกลำดับความสำคัญ โดยที่ 1 จะมีความสำคัญมากที่สุด
2.พิมพ์เนื้อหาของหัวข้อที่เราต้องการ
3.พิมพ์ </hn> โดยที่ n ต้องเป็น เลขเดียวกับข้อ 1

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>MeeWebFree.com แหล่งเรียนรู้คนทำเว็บ </title>
</head>
<body>

<h1>เรียนรู้เรื่องการทำเว็บ</h1>

<h2>การทำเว็บเบื้องต้น</h2>

<h3>องค์ประกอบของการทำเว็บ</h3>

</body>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.8 การใส่ห้วข้อของเนื้อหาแต่ละส่วน ที่สัมพันธ์กับส่วน header

หน้าเว็บที่แสดงผลความใหญ่ในระดับ header ต่างๆ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.9 หน้าเว็บแสดงผลในระดับ header ขนาดต่างๆ โดยปรกติ h1 จะแสดงผลด้วย Times New Roman ขนาด 24 Pixel ตัวหนา

เพิ่มเติม
-หัว header ของเว็บ และส่วนหัวข้อต่างๆควรมีความสัมพันธ์กัน
-มีกฏเพียงข้อเดียวของ ขนาด header นั่นคือ header ที่มีระดับสูงกว่า (เลขที่น้อยกว่า) โดยปรกติจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า โดยทั่วไปจะมีขนาด 24, 18, 14, 12, 10, 8 (หรือ 9 ใน Mac)
-คุณสามารถใช้ style เข้ามาควบคุมขนาดของตัวอักษรได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดมาตรฐานเสมอไป
-เพิ่ม ชื่อของ anchor (เหมือนเป็นตัวปักหมุด ใช้ในการลิ้งค์กันเองภายในหน้า โดยมี tag คือ id) เพื่อใช้ในการสร้างลิ้งค์มายังหัวข้อต่างๆ
-ถ้าต้องการจัดตำแหน่งของหัวข้อ ก็สามารถเติม align=”direction” เข้าไปใน tag เปิดได้ โดยที่ทิศทางจะมี left, right, center, justify หรือจะเอา align attribute ไปจัดเรียงใส่ใน style sheets ก็ได้

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.