แตกหน้าเว็บออกเป็นส่วนๆ

การแตกหน้าเว็บออกเป็นส่วนๆหรือ division นั้น มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการออกแบบหน้าเว็บด้วย CSS เพราะว่าสามารถควบคุมได้เป็นส่วนๆนั่นเอง

การแตกหน้าเว็บออกเป็นส่วนๆ
1.เริ่มต้นส่วนนั้นให้พิมพ์ <div
2.ถ้าเป็นส่วนที่มีเพียงครั้งเดียวในเว็บให้พิมพ์ id=”name” โดยที่ name คือชื่อที่จะมีการเรียกใช้เพียงครั้งเดียว
3.ถ้ามีการเรียกใช้ส่วนนี้หลายครั้งในการจัดรูปแบบที่ซ้ำๆกันให้พิมพ์ class=”name” โดยที่ name จะนำไปใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งเพื่อการควบคุมรูปแบบที่เหมือนกัน
4.พิมพ์ > เพื่อทำ tag เปิดของ div ให้ถูกต้อง
5.พิมพ์เนื้อหาในส่วนนั้นตามที่ต้องการ
6.ปิด tag ด้วย </div>

<body>
<div id="start">
<h1>การทำเว็บ</h1>
<p>การทำเว็บหลายอนอาจจะมองเป็นเรื่องยาก แต่หากศึกษาแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลย</p>
<p>คนทุกคนสามารถทำเว็บได้ หากว่ามีความต้องการที่จะทำ และสนใจที่จะศึกษา</p>
</div>
<div class="content">
<h2>องค์ประกอบของหน้าเว็บ<h2>
<p>หน้าเว็บประกอบด้วยหลายๆส่วน ซึ่งรวมๆเรียกว่า หน้าเว็บ 1 หน้า</p>
</div>
<div class="content">
<h2>การเริ่มต้นทำเว็บ</h2>
<p>เริ่มต้นได้จากการเรียนรู้และลองทำตามจนกระทั่งเคยชินก็จะทำได้อย่างรวดเร็ว</p>
</div>
</body>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.13 การแตกเว็บออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมรุปแบบที่แยกออกเป็นส่วนๆ

เพิ่มเติม
-การแตกเว็บออกเป็นส่วนๆหมายความว่าจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ
-สำหรับการควบคุมรูปแบบของแต่ล่ะสวนของเว็บที่แตกออกมาจะควบคุมด้วย styles ซึ่งจะกล่าวในภายหลัง
-คุณไม่จำเป็นต้องทำการ label ให้กับ division ที่มี class หรือ id เพราะว่ามันทำหน้าที่ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว
-สามารถใช้ระหว่าง class หรือ id ได้ใน element เดียวกันโดยที่ยังมีลักษณะที่เหมือนเดิมคือ id จะเป็นสิ่งที่มีเพียงจุดเดียวและไม่ซ้ำจุดอื่นๆในหน้าเว็บนั้นๆ

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.