ตั้งชื่อให้หัวข้อ หรือ element ต่างๆ

คุณสามารถตั้งชื่อให้แต่ละหัวข้อหรือแต่ละ element ได้ โดยใน XHTML คุณสามารถใช้ชื่อซ้ำหรือไม่ซ้ำกันก็ได้ หากชื่อซ้ำกันทุกที่ที่ซ้ำกัน จะมีลักษณะที่เหมือนกันหมดด้วย

สำหรับชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
หมายความว่า มีการใช้เพียงครั้งเดียว หรือจุดเดียวเท่านั้นในแต่ละหน้า จะต้องใส่ว่า id=”name” โดยที่ name คือชื่อ ของ element นั้นๆ

สำหรับชื่อที่ซ้ำกัน
ชื่อนั้นมีการเรียกใช้ซ้ำกันกี่ที่ก็ได้ภายในหนึ่งหน้า โดยการใส่นั้นจะใส่ว่า class=”name” โดยที่ name คือชื่อ ของ element นั้นๆ

</head>
<body>
<h1 id="start">การทำเว็บ</h1>
<p>การทำเว็บหลายอนอาจจะมองเป็นเรื่องยาก แต่หากศึกษาแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลย</p>
<p>คนทุกคนสามารถทำเว็บได้ หากว่ามีความต้องการที่จะทำ และสนใจที่จะศึกษา</p>


<h2 class="content">องค์ประกอบของหน้าเว็บ<h2>
<p>หน้าเว็บประกอบด้วยหลายๆส่วน ซึ่งรวมๆเรียกว่า หน้าเว็บ 1 หน้า</p>

<h2 class="content">การเริ่มต้นทำเว็บ</h2>
<p>เริ่มต้นได้จากการเรียนรู้และลองทำตามจนกระทั่งเคยชินก็จะทำได้อย่างรวดเร็ว</p>
</body>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 3.12 ใส่ค่าของ id สำหรับ element ที่มีเพียงจุดเดียวในแต่ละหน้าโดยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะของรูปแบบ หรือลิ้งค์นั้นๆว่าเป็นอย่างไร และ class สำหรับการใช้ซ้ำๆหลายตำแหน่งในหน้าเว็บ ซึ่งจะทำให้มีการจัดเรียงที่เหมือนกัน

เพิ่มเติม
-เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน CSS ทุกอย่างที่มีการเรียกใช้ class เดียวกันก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่เหมือนกันทั้งหมด
-id ใดๆใน XHTML จะต้องเรียกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามมีการเรียก id ซ้ำในชื่อเดิมในแต่ละหน้า
-class จะเรียกใช้ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ในแต่ละหน้า ในชื่อเดียวกัน
-สำหรับรูปแบบของ class และ id ควบคุมได้ด้วย styles ซึ่งจะกล่าวในภายหลัง
-class และ id สามารถใส่ได้ในหลายๆ element ซึ่วจะเป็นการควบคุมในส่วนย่อยลงมาจาก div หรือ span อีกชั้นหนึ่ง
-id attribute จะเป็น anchor ไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลิ้งค์มาตรงๆได้เลย
-id สามารถนำเข้าไปใช้ร่วมกับ ภาษาสคริปได้เช่น JavaScript

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.