ข้อความแบบอ้างอิง

มี tag พิเศษ สองแบบที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการอ้างอิงข้อความ ซึ่งจะมีแบบ block และแบบ inline ซึ่งแบบ inline จะมีครื่องหมายคำพูดโดยอัตโนมัติ แต่ก้ไม่เสมอไป

การใช้งาน อ้างอิงข้อความ แบบ block
1.พิมพ์ <blockquote เพื่อเริ่มส้วนของการอ้างอิงข้อความ
2.พิมพ์ cite=”url”, โดยที่ url นั้นจะเป็น ที่อยู่(เว็บ) ที่เราอ้างอิงมา (ไม่จำเป็น จะพิมพ์หรือไม่ก็ได้)
3.พิมพ์ > เพื่อทำ tag ให้สมบูรณ์
4.พิมพ์ข้อความที่อ้างอิงมี
5.พิมพ์ </blockquote> เพื่อปิด tag ให้สมบูรณ์

<p>การเปลี่ยนแปลงของการทำเว็บ standard</p>
<blockquote cite="http://html-xhtml-css-learn.meewebfree.com/ch0-introduction/begin-of-web-standard/">
<p>ความหละหลวมของ HTML เอง ทำให้เกิดช่องว่างของโค้ดขึ้นอย่างมากมาย
นั้นคือข้อผิดพลาดนึงที่ทำให้การแสดงผลหลายอย่างผิดเพี้ยนไปในหลาย Browser
ด้วย แต่ต่อไปนี้ มาตรฐานใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามาทดแทน HTML แบบเดิมๆ
คือมาตรฐานของเอกสารแบบ XML หรือ Extensible Markup Language นั่นเอง</p>
</blockquote>
<p> นั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ HTML เองด้วย จึงได้กลายมาเป็น XHTML ในปัจจุบัน</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.5 โค้ดที่แสดงถึงการอ้างอิงข้อความมาจากเว็บอื่นๆ

การอ้างอิงในแบบ inline
1.พิมพ์ <q เพื่อเปิด tag
2.พิมพ์ xml:lang=”xx” lang=”xx” โดยที่ xx คือตัวหนังสือสองตัวที่บ่งบอกถึงภาษา(ไม่จำเป็น พิมพ์หรือไม่ก็ได้)
3.พิมพ์ > เพื่อปิด tag อย่างสมบูรณ์
4.พิมพ์ข้อความที่เป็นการอ้างถึง
5.พิมพ์ </q>

ข้อความอ้างอิงในแบบ block ที่แสดงผลออกมาที่หน้าเว็บ
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.6 ข้อความอ้างอิงในแบบ block ที่แสดงผลออกมาที่หน้าเว็บ

เพิ่มเติม
-ตัวหนังสือ หรือ inline element ต่างๆไม่สามารถวางตรงๆ ใน tag blockquote ได้ แต่ว่าต้องมี tag ในลักษณะ block คร่อมด้วย เช่น p
-เมื่อมีการซ้อนกันของข้อความอ้างอิง จะมีการจัดตัวอัญประกาศให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งกรอบนอก จะเป็นเครื่องหมาย ” และภายในที่ซ้อนอยู่ด้านในจะเป็น ‘ โดยอัตโนมัติ
-การใช้การอ้างอิงนี้ ไม่สามารถแสดงได้ในทุก browser ทั้ง 100%

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.