จัดกึ่งกลางหน้าเว็บ

การใช้งาน center tag จะเป็นการทำให้วัตถุ หรือข้อความ ถูกจัดอยู่กึ่งกลางได้อย่างง่ายดาย แต่ก็อย่าลืมว่า ถ้าเราใช้ css มันก็ได้ผลที่เหมือนกันกับการใช้ center tag โดยเราอาจจะเอามาใช้สำหรับการทดลองจัดกึ่งกลางดูก็ได้ เพราะว่าใช้ได้ง่ายดีด้วย

การจัดกึ่งกลาง
1.พิมพ์ <center>
2.ใส่ส่วนที่เราต้องการจัดให้อยู่กึ่งกลาง
3.พิมพ์ </center>

<center>
<h2>MeeWebFree.com</h2>
</center>
<p>MeeWebFree.com คือแหล่งเรียนรู้การทำเว็บ ของผู้ที่ต้องการทำเว็บ</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.13 โค้ดสำหรับการใช้งาน tag center เพื่อจัดให้อยู่กึ่งกลาง

จักกึ่งกลาง
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.14 ข้อความ MeeWebFree.com ได้ถูกจัดไว้อยู่ตรงกลางพอดี

เพิ่มเติม
-สำหรับคนที่ทำเว็บแบบ division นั้นสามารถใช้ align เพื่อทำการจัดเรียงได้
-ผู้ที่ต้องการใช้ center ต้องแน่ใจว่า มีการประกาศ DOCTYPE เป็นแบบ transitional

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.