การใช้ Preformatted

การใช้งานคำสั่งนี้จะทำให้หลายๆ browser แสดงผลช่องว่างและการตัดบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่ง preformatted นี้จะช่วยให้จัดคำได้ดีและเหมาะสมแก่การอ่านเป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโค้ดของคอมพิวเตอร์

การใช้ preformatted
1.พิมพ์ <pre>
2.พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้จัดโดยอัตโนมัติ
3.พิมพ์</pre>

<p>การบวกตัวเลขในภาษา PHP</p>
<p> การบวกตัวเลข จากสองตัวแปร แล้วนำไปใส่ในตัวแปรที่สามมีโค้ดดังนี้
<pre>$firstvar = 10;
$secondvar = 20;
$thirdvar = $firstvar+$secondvar;
</pre>
</p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 4.4 การใช้คำสั่งเพื่อแสดงโค้ดแบบ ที่ให้จัดรูปแบบโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ดี font ของคนไทยก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกตามเคย เช่นเดียวกันกับการใช้ monospace โดยหากต้องการใช้ก็ต้องปรับให้ใช้งาน font Courier จึงจะสามารถใช้งานได้

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.