กำหนดรูปแบบโดยอาศัยค่าที่ใส่ให้

เราสามารถกำหนดรูปแบบให้กับ element โดยใช้ ค่า attributeได้

<div id=”bdiv”>
<p>ย่อหน้าที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวนมากมาก</p>
<p>ย่อหน้าที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวนเล็กน้อย</p>
<div class=”bwork”>
<h2>หัวข้อที่ 2.1 </h2>
<p>ย่อหน้าย่อยๆที่ 1</p>
</div>
<div class=”bwork”>
<h2>หัวข้อที่ 2.2 </h2>
<p>ย่อหน้าย่อยๆที่ 2</p>
</div>
</div>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 9.29 โค้ดเพื่อใช้ทดสอบ ในการเปลี่ยนรูปแบบของ class ทั้งหมด

การกำหนดรูปแบบให้กับ element โดยอาศัยค่าที่ใส่

1. ถ้าต้องการ ให้พิมพ์ element โดยที่ element เป็น selector สำหรับ element
2. พิมพ์ [attribute โดยที่ attribute เป็นชื่อของ attribute ของ element ที่เราเลือกใช้
3. ถ้าต้องการ พิมพ์ ="value" ถ้าต้องการกำหนดค่าให้กับ element ที่เลือก
4. พิมพ์ ]

div[class] {color:red;}
สิ่งเพิ่มเติมที่ 9.30 โค้ด CSS ที่ใช้แสดงผลกับ div ของ class


สิ่งเพิ่มเติมที่ 9.31จะเห็นว่า ส่วนที่มี div class เท่านั้น ที่จะได้รับผลกระทบ
เพิ่มเติม
- การเลือกใช้โดยอาศัยค่าที่ใส่นี้ สามารถใช้ได้บน browser ทั่วไปได้

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.