บทที่ 9 การตั้งค่าให้กับ selector

จากบทเก่าๆที่ผ่านมาแล้วๆนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่า มีสองส่วนประกอบหลักของ CSS style rule นั่นคือส่วนของ selector ที่เป็นตัวบ่งบอกถึงส่วนที่มีผลของรูปแบบที่เราต้องการกำหนด และส่วนของ declarations ที่กำหนดรูปแบบว่าเราต้องการให้เป็นแบบไหนอย่างไร โดยในบทนี้ เราจะศึกษาถึงเรื่องของการกำหนดค่าของ CSS selector

ปรกติเราจะมี selector ที่เป็นการกำหนดค่าที่ทำให้มีผลในทุกๆส่วน เช่น h1 ไม่ว่าอยู่ตำแหน่งใดๆของเอกสาร ก็ยังเป็น h1 ที่เหมือนกันโดยตลอด แต่เราจะใช้ตัว selector ที่เป็นตัวกำหนดความแตกต่างได้ว่า h1 ที่หน้านึง อาจจะให้ไม่เหมือนกันกับ h1 ของอีกหน้านึงก็ได้โดยใช้ selector นั่นเอง โดยแบ่งแยกด้วย class หรือ id

หลังจากที่เราได้กำหนดค่าของ selector มาแล้ว เราก็ต้องกำหนด (declaration) ว่าจะให้ selector นั้นๆมีรูปแบบเป็นแบบใด ซึ่งการกำหนดรูปแบบเราจะกล่าวในบทท้ายๆ ตอนนี้เราก็จะใช้รูปแบบที่ง่ายๆไปก่อน เช่น {color:red;} เป็นต้น

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.