กำหนดรูปแบบให้แบบเป็นกลุ่ม

เราสามารถกำหนดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ให้มากกว่า 1 element ได้ในคราวเดียว โดยเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับ element ใดๆก็ได้

<h2>หัวข้อที่ 1</h2>
<p>เนื้อหาที่ 1</p>
<h3>หัวข้อที่ 2</h3>
<p>เนื้อหาที่ 2</p>
<h3>หัวทข้อที่ 3</h3>
<p>เนื้อหาที่ 3 </p>
สิ่งเพิ่มเติมที่ 9.32 โค้ดสำหรับทดสอบการเปลี่ยนแปลงรูปในแบบเป็นกลุ่ม ซึ่งในที่นี้คือ h2 และ h3

การกำหนดรูปแบบให้กับทั้งกลุ่ม
1. พิมพ์ selector1 โดยที่ selector1 เป็นชื่อของ element ที่จะกำหนดรูปแบบให้
2.พิมพ์ , (เครื่องหมายลูกน้ำ)
3.พิมพ์ selector2 โดยที่ selector2 เป็นชื่อของ element ที่จะกำหนดรูปแบบให้
4. ทำขั้นตอนที่สองและสามอีกถ้าต้องการ

h2, h3 {color:red;}
สิ่งเพิ่มเติมที่ 9.33 CSS style เพื่อการกำหนดรูปแบบให้ทั้ง h1 และ h2 ในคราวดียวกัน


สิ่งเพิ่มเติมที่ 9.34 เฉพาะตำแหน่งที่เป็น h2 และ h3 ก็จะมีรูปแบบที่เหมือนกัน

เพิ่มเติม
- การทำแบบนี้เป็นลักษณะที่ทำให้สั้นขึ้น เช่นว่า h1, h2 {color: red} ซึ่งจะทำให้ได้ผลที่เหมือนกับ h1 {color: red} และ h2 {color: red}
- เราสามารถจัดกลุ่มของ selector ได้ ตัวอย่างเช่น h1, div.bworks p:first-letter

No comments yet.
You must be logged in to post a comment.